Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

alicemerry
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak viascorpix scorpix

February 19 2017

alicemerry
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
alicemerry
8338 ccd4
Reposted fromcorvax corvax viascorpix scorpix
alicemerry
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viascorpix scorpix

February 17 2017

alicemerry
8218 f59f
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaszydera szydera
alicemerry
Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...) Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem.
— Stanisław Lem
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry via12101992 12101992
alicemerry
7978 4c41 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
alicemerry
9868 7e98
Reposted fromaunds aunds viamagiciansassistant magiciansassistant
alicemerry
5266 d1fc
Reposted fromLukrecja Lukrecja viamyzone myzone
alicemerry
0374 a6b8 500
2582 ff23

turrkoise:

onlylolgifs:

Shark loves getting belly rubs

AND PEOPLE SAY SHARKS ARNT CUTE

Reposted frompikhatechu pikhatechu viagosialap gosialap
alicemerry
alicemerry
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viasensation sensation
alicemerry
6611 b22d
alicemerry
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viay-xcv-y y-xcv-y
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl